Regulamin

Każda osoba wynajmująca sprzęt wodny w naszej firmie zobowiązana jest do znajomości i akceptacji poniższego Regulaminu będącego jednocześnie integralną częścią umowy najmu.

Regulamin najmu sprzętu wodnego firmy KAJAKI MAZOWSZE RAFAŁ WYŻGOWSKI

§1 Bezpieczeństwo

 1. 1. Najemca ma pełną świadomość, że korzystanie z kajaka jest aktywnością niebezpieczną, zna
  zasady bezpiecznego korzystania z kajaków, wioseł i kapoków. Z tego tytułu, w szczególności
  Najemca zobowiązuje się do:
  a) niekorzystania z przedmiotu najmu w stanie odurzenia lub nietrzeźwości przez wszystkich
  użytkowników przedmiotu najmu;
  b) noszenia kapoków przez wszystkich użytkowników przedmiotu najmu;
  c) kontroli nad innymi użytkownikami przedmiotu najmu w zakresie podpunktów a) i b) i ponoszenia
  odpowiedzialności karnej oraz cywilnej z tego tytułu.
 2. 2. Najemca jest organizatorem spływu i ponosi pełną odpowiedzialność prawną (karną i cywilną) za
  wszelkie zdarzenia związane z użytkowaniem przedmiotu najmu przez siebie i osoby trzecie
  (użytkowników przedmiotu najmu), tym samym odpowiadając za bezpieczeństwo osób i mienia
  wynikłego z użytkowania przedmiotu najmu.
 3. 3. Kajaki, kapoki i wiosła oddane w najem są w stanie sprawnym technicznie i posiadają wymagane
  prawem certyfikaty. Najemca zobowiązuje się do sprawdzenia stanu technicznego przedmiotu najmu
  oraz wniesienia ewentualnych uwag przed podpisaniem umowy najmu sprzętu wodnego. Najemca
  zobowiązuje się też do zdania przedmiotu najmu w stanie, w jakim go najął. Za szkody wynikłe z
  użytkowania Wynajmujący może dochodzić dodatkowych opłat od Najemcy w postaci 100% obecnej
  ceny rynkowej utraconego, zniszczonego lub uszkodzonego sprzętu będącego przedmiotem najmu.
 4. 4. Najemca i użytkownicy przedmiotu najmu zobowiązani są do korzystania z przedmiotu najmu w
  stanie psychofizycznym i psychomotorycznym właściwym dla zasad uprawiania aktywności
  rekreacyjnej i sportowej na wodzie, które obejmują przede wszystkim:
  a) zdolność do oceny ryzyka i niepodejmowanie działań niebezpiecznych;
  b) zdolność do samodzielnego korzystania z przedmiotu najmu (obejmującego przenoszenie go przez
  przeszkody, wyciąganie na brzeg, schodzenie oraz wchodzenie do kajaka i inne).
 5. 5. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:
  a) nieszczęśliwych wypadków, utraty życia lub zdrowia Najemcy i/lub użytkowników przedmiotu najmu
  w trakcie najmu;
  b) przekazania przez Najemcę przedmiotu najmu osobom trzecim (użytkownikom) w tym osobom
  nieletnim oraz dzieciom przebywającym w kajakach.
 6. 6. Wynajmujący może odmówić najmu sprzętu wodnego jeśli uzna, że Najemca nie jest zdolny do
  wypełnienia postanowień regulaminu lub umowy – w tym nie spełnia wymogów bezpieczeństwa o
  których mowa w Regulaminie.

§2 Regulacje operacyjne

 1. 1. Najem sprzętu wodnego odbywa się na zasadach odpłatności. Najemca uiszcza opłatę gotówką po
  zapoznaniu się i akceptacji stanu przedmiotu najmu. Podpisanie Umowy z wniesieniem opłaty
  równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu i umowy najmu sprzętu wodnego.
 2. 2. Cena najmu uzależniona jest od indywidualnych właściwości najmu.
 3. 3. Podstawowy czas najmu wynosi 6 godzin, chyba że adnotacje na umowie stanowią inaczej. Najem
  wielodniowy wymaga zastosowania daty początku i końca najmu.
 4. 4. Miejsce wydania i odbioru przedmiotu najmu określane jest słownie przez strony Umowy. W
  szczególnych przypadkach opisuje się je na umowie najmu sprzętu wodnego.
 5. 5. Wcześniejszy zwrot przedmiotu najmu nie uprawnia Najemcy do otrzymania zwrotu wniesionej
  opłaty w całości lub jej części.
 6. 6. Wynajmujący może naliczyć dodatkowe opłaty za:
  a) przekroczenie czasu najmu - stosownie do czasu jego przedłużenia lub strat Wynajmującego;
  b) zagubienie, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotu najmu - w wysokości jego ceny rynkowej bez
  względu na stopień zużycia przedmiotu najmu lub jego części.
 7. 7. Czasem najmu jest czas od wydania przedmiotu najmu Najemcy do stawienia się Najemcy w
  ustalonym punkcie, gdzie przedmiot najmu jest odbierany przez Wynajmującego.
 8. 8. Najemca może przekazać w użytkowanie przedmiot najmu osobom trzecim ponosząc nadal pełną
  odpowiedzialność za przedmiot najmu oraz zapoznanie tych osób z niniejszym regulaminem który zobowiązuje osoby trzecie do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa na wodzie i użytkowania przedmiotu najmu.
 1. 9. Wynajmujący może zażądać zwrotu przedmiotu najmu w przypadku uciążliwego z niego
  korzystania przez Najemcę, który ma obowiązek dokonania takiego zwrotu w zaistniałej sytuacji
  bezzwłocznie.
 2. 10. Spory między stronami Umowy Najmu Sprzętu Wodnego będą rozwiązywane polubownie. W
  przypadku braku porozumienia, spory rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo i miejscowo sąd.